Automaty 17 lipca 2014

Fundacja Konarskiego

autor: Interplay
W kancelarii notarialnej pani Jamróz Wiśniewskiej w Warszawie podpisano 30 lipca 2008 akt ustanawiający Fundację imienia Stanisława Konarskiego

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 6.04.1984 o fundacjach do podpisania aktu stawili się Fundatorzy:

Dariusz Kawulok, Marek Kowalski, Dariusz Lewandowski, Stanisław Matuszewski w imieniu własnym oraz w imieniu Izby Gospodarczej, Robert Mazur i Dominik Michael.

Fundatorzy zgodnie wybrali Zarząd Fundacji w składzie: Marek Kowalski – prezes Zarządu Fundacji oraz Mirosław Roguski – wiceprezes Zarządu Fundacji.

Fundatorzy zgodnie wybrali również Radę Fundacji w składzie: Dariusz Kawulok, Dariusz Lewandowski, Stanisław Matuszewski, Robert Mazur, Dominik Michael, Robert Procyszyn, Jacek Bienias, Wiesław Misztal, Mariusz Derenowski, Eugeniusz Wiecha i Sebastian Staniszewski.

Fundatorzy zobowiązali Zarząd Fundacji do dokonania rejestracji Fundacji oraz do zwołania pierwszego posiedzenia niezwłocznie po dokonaniu rejestracji zgodnie z obowiązującym prawodawstwem.

Cele fundacji zapisane w statucie to:

1.Wspieranie przedsięwzięć i inicjatyw mających na celu ochronę dziedzictwa oraz rozwój edukacji i kultury narodowej.

2.Popieranie działań mających na celu ochronę, rewaloryzację i zagospodarowanie obiektów zabytkowych.

3.Udzielanie pomocy dla przedsięwzięć lokalnych służących rozwojowi poszczególnych regionów i miejscowości, działalności edukacyjnej, badawczej i wydawniczej, a także mającej na celu
zwiększenie uczestnictwa w kulturze dzieci i młodzieży oraz osób tzw. trzeciego i drugiego wieku.

4.Udzielaniu pomocy dla dzieci, młodzieży i osób znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i życiowej. Sztandarowym celem Fundacji będzie ratowanie zabytków na prowincji, głównie obiektów sakralnych poprzez finansowanie inwentaryzacji tych obiektów a następnie pozyskiwanie środków z funduszy europejskich na ich rewitalizację.