Totalizator Sportowy szuka nowego członka zarządu

kategoriaOgolna autorBB data03.12.2018
Rada Nadzorcza Spółki Totalizator Sportowego zdecydowała się na pozyskanie nowego członka zarządu w niektórych spółkach handlowych.

Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko będzie przebiegało na określonych zasadach przez Totalizator Sportowy: 

 1. Pisemne zgłoszenia kandydatów mogą być składane w terminie od dnia ukazania się ogłoszenia do dnia 2 stycznia 2019 roku do godz. 9.00 w biurze Spółki w Warszawie, ul. Kijowska 1 lub wysłane listem poleconym na adres Spółki: 03-738 Warszawa, ul. Kijowska 1. W każdym przypadku decyduje termin doręczenia Spółce zgłoszenia.
 2. Zgłoszenia kandydatów powinny być doręczone do Spółki w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Członka Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odpowiedzialnego za rozwój”.
 3. Kandydat na stanowisko Członka Zarządu Spółki odpowiedzialnego za rozwój powinien spełniać następujące kryteria:
  • posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;
  • posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
  • posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek;
  • spełniać inne niż wymienione w pkt 1 – 3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
  • korzystać z pełni praw publicznych;
  • posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
  • nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;
  • kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. powinni dołączyć pisemne oświadczenie o złożeniu właściwemu podmiotowi lub organowi oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o których mowa w art. 7 ust. 1 oraz ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2186 ze zm.).
 1. Istotnymi atutami będzie:
  • posiadanie znajomości sektora gier hazardowych i zakładów wzajemnych, z uwzględnieniem zasad organizacji i funkcjonowania sektora gier hazardowych i zakładów wzajemnych w Unii Europejskiej oraz organizowania wyścigów konnych,
  • wykształcenie wyższe informatyczne,
  • doświadczenie w realizacji rozwojowych projektów informatycznych,
  • doświadczenie w projektowaniu i wdrażaniu nowych usług oraz w budowie i rozwoju sieci dystrybucji lub sprzedaży, w tym e-commerce,
  • czynna znajomość języka obcego.
 2. Do zgłoszenia kandydat powinien dołączyć list motywacyjny, życiorys, zaświadczenie o niekaralności oraz oświadczenie kandydata, iż wobec niego nie zostało wszczęte i nie toczy się postępowanie karne. W zgłoszeniu należy określić stanowisko, na które kandydat dokonuje zgłoszenia, wskazać adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu kontaktowego oraz złożyć oświadczenie o spełnieniu kryteriów wymienionych w punkcie 3, a nadto dołączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych dla potrzeb prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego oraz zgody na przetwarzanie jego wizerunku w związku z przekazaną fotografią dołączoną do dokumentów (dołączenie wizerunku kandydata jest dobrowolne).
 3. Do zgłoszenia kandydat dołącza ponadto dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnianie przez kandydata wymogów określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 1182 ze zm.).
 4. Do zgłoszenia kandydat dołącza ponadto dokumenty, w oryginałach lub uwierzytelnionych odpisach, potwierdzające kwalifikacje kandydata. Odpisy dokumentów mogą być poświadczone przez kandydata. W takim przypadku, w trakcie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat jest zobowiązany do przedstawienia Radzie Nadzorczej oryginałów lub urzędowych odpisów poświadczonych przez siebie dokumentów, pod rygorem wykluczenia z dalszego postępowania kwalifikacyjnego. W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić Radzie Nadzorczej dodatkowe dokumenty.
 5. Zgłoszenie kandydata złożone po upływie terminu oraz zgłoszenie niespełniające wymogów określonych w niniejszym ogłoszeniu nie podlega rozpatrzeniu, a kandydat nie bierze udziału w dalszym postępowaniu kwalifikacyjnym, o czym zostanie powiadomiony listem poleconym.
 6. Otwarcie i kwalifikacja zgłoszeń do dalszego postępowania nastąpi w dniu 2 stycznia 2019 roku o godz. 10.00 w siedzibie Spółki.
 7. Rozmowy kwalifikacyjne odbywać się będą od dnia 7 stycznia 2019 roku do dnia 10 stycznia 2019 roku w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 1. O terminie i miejscu przeprowadzenia rozmowy kwalifikacyjnej kandydat zostanie powiadomiony pocztą elektroniczną lub telefonicznie.
 8. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej i oceny kandydata będzie następujący zakres zagadnień:
  • wiedza o zakresie działalności Spółki w sektorze gier hazardowych i zakładów wzajemnych, z uwzględnieniem zasad organizacji i funkcjonowania sektora gier hazardowych i zakładów wzajemnych oraz organizowania wyścigów konnych;
  • znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników;
  • znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych, ze szczególnym uwzględnieniem spółek z udziałem Skarbu Państwa;
  • znajomość zasad kształtowania wynagrodzeń w spółkach z udziałem Skarbu Państwa;
  • znajomość ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne;
  • znajomość zagadnień niezbędnych do wykonywania funkcji Członka Zarządu w Spółce oraz doświadczenie niezbędne do wykonywania tej funkcji,
  • znajomość zasad nadzoru właścicielskiego i zarządzania finansami przedsiębiorstwa,
  • znajomość specyfiki projektów informatycznych, projektowania i wdrażania nowych usług, budowy i rozwoju sieci dystrybucji lub sprzedaży, w tym e-commerce.
 1. Rada Nadzorcza oceniając kandydata będzie brała pod uwagę spełnianie przez kandydata wymogów określonych w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 roku o zasadach zarządzania mieniem państwowym.
 2. W przypadku ubiegania się o stanowisko Członka Zarządu Spółki przez kandydata, który pełnił już funkcję Prezesa lub Członka Zarządu Spółki, Rada Nadzorcza oceniając przydatność kandydata dokona oceny jego działalności za okres pełnionej funkcji, biorąc pod uwagę sposób wykonywania obowiązków, efekty podejmowanych czynności oraz ocenę wykonywania obowiązków dokonaną przez Zgromadzenie Wspólników.
 3. Kandydatom udostępnia się do wglądu informacje o Spółce: Umowę Spółki, sprawozdania finansowe za lata 2015 – 2017, sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za lata 2015 – 2017.
 4. Informacje o Spółce, kandydaci mogą uzyskać w biurze Spółki w Warszawie, przy ul. Kijowskiej 1, w dniach od 3 grudnia 2018 roku do 20 grudnia 2018 roku, w godz. 10.00 – 15.00, tel. +48 22 518 22 00.
 5. Rada Nadzorcza powiadomi listami poleconymi kandydatów uczestniczących w postępowaniu kwalifikacyjnym o jego wynikach.
 6. Każdy z kandydatów ma prawo wycofania swojej kandydatury na każdym etapie postępowania kwalifikacyjnego. Wycofanie się następuje przez złożenie pisemnego oświadczenia.
 7. Nieobecność kandydata w terminie wyznaczonym na rozmowę kwalifikacyjną traktowana będzie na równi z rezygnacją z udziału w postępowaniu.
 8. Rada Nadzorcza zastrzega sobie możliwość zakończenia postępowania kwalifikacyjnego w każdym czasie, bez podawania przyczyn i bez wyłonienia kandydata.
 9. Klauzula informacyjna
  1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informuję, że Administratorem Danych Osobowych jest Totalizator Sportowy Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Targowa 25, 03-728 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, Wydział XIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000007411, REGON: 012862749, NIP: 5250010982 dalej Administrator. Administrator Danych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym kontakt jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej pod adresem: iod@totalizator.pl.
  2. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu wyboru kandydata na stanowisko Członka Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odpowiedzialnego za rozwój.
  3. Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, nie krócej niż okres pełnienia przez osobę, której dane dotyczą funkcji Członka Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odpowiedzialnego za rozwój. W przypadku kandydatów, którzy nie zostaną powołani na stanowisko Członka Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odpowiedzialnego za rozwój, dane osobowe będą przetwarzane do momentu opublikowania na stronie internetowej Spółki Totalizator Sportowy Sp. z o.o. oraz w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej podmiotu wykonującego w spółce uprawnienia wynikające z praw majątkowych Skarbu Państwa, informacji o wyniku naboru, a następnie zniszczone.
  4. Dane osobowe będą przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą, tj. art. 6 ust. 1 lit. a RODO, wyrażonej w formie pisemnego oświadczenia.
  5. Dane osobowe nie będą przekazywane podmiotom trzecim.
  6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych bez wpływu na ich zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem, prawo do przenoszenia danych i prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania.
  7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych, w tym przepisy Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
  8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale stanowi warunek niezbędny do uczestnictwa Pani/Pana w procedurze naboru na stanowisko Członka Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie odpowiedzialnego za rozwój. W związku z podaniem przez Panią/Pana danych osobowych, w stosunku do Pani/Pana nie dojdzie do zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowania.

źródło: www.totalizator.pl

udostępnij na facebooku
udostępnij na twitterze
BB 03.12.2018
  ]