Ogolna 29 stycznia 2021

Zmiany w ustawie hazardowej za sprawą prac nad Kodeksem Celnym

autor: Maciej Akimow
W grudniu do sejmu wpłynął rządowy projekt ustawy, który zawierał zmiany w Kodeksie Celnym. Znalazły się jednak tam również zapisy, które wpłyną na kształt ustawy hazardowej. Czego dotyczą zmiany?

Bardziej szczegółowe informacje o turniejach pokerowych

Projekt ustawy założył zmiany w art 6a. ust 6. gdzie dokładniej sprecyzowano wymagania względem organizatorów turniejów pokerowych, jakie dane trzeba przesyłać do odpowiedniego dla miejsca organizacji turnieju dyrektorowi izby administracji skarbowej. Do tej pory ust 6 omawianego artykułu zakładał, że organizator musi wysłać szczegółową pisemną informację o osobach, które uzyskały wygrane w turnieju, oraz o rozliczeniu podatku od gier. Gdy zakładane przepisy wejdą w życie, zapis ten zostanie sprecyzowany o dokładne wytyczne. Organizatorzy będą musieli podać szczegółową informację o osobach, które uzyskały wygrane w turnieju, zawierającą ich imiona, nazwiska, kwotę wpisowego za udział w turnieju i informację o wysokości uzyskanych wygranych.

Zmiany dla Salonów Gier

Z art. 15, ust. 1a, pkt 2 zakłada się uchylenie tego punktu, który mówił o tym, że licencjonowany salon gier nie może powstać w miejscu, w którym w okresie ostatnich 5 lat stwierdzono urządzanie gier na automatach niezgodnych z ustawą. Ust. 1c tego samego artykułu otrzymał nowe brzmienie na mocy którego, decyzja odpowiedniego dyrektora izby administracji skarbowej będzie podejmowana już na drodze planowanej lokalizacji nowego salonu gier.

Ustawa przewiduje również skrócenie wymaganego czasu na przechowywanie sygnału audiowizualnego z salonów gier z okresu 3 lat do 12 miesięcy, licząc od końca miesiąca kalendarzowego, w którym został on dokonany.

W ust. 1b, który mówi o konieczności zachowania odległości od placówek edukacyjnych, dokładnie sprecyzowano ich definicję. Nowy zapis będzie mówił o planowanej lokalizacji salonów gier na automatach w odległości od szkół, przedszkoli, placówek oświatowo-wychowawczych, młodzieżowych ośrodków wychowawczych, młodzieżowych ośrodków socjoterapii, specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych, specjalnych ośrodków wychowawczych dla dzieci i młodzieży wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki, metod pracy i wychowania, placówek zapewniających opiekę i wychowanie uczniom w okresie pobierania nauki poza miejscem stałego zamieszkania.

Rejestr domen zakazanych może działać sprawniej

Przewidywane zmiany dopuszczają zmiany w zatwierdzaniu wpisów lub zmian w rejestrze domen zakazanych. Do tej pory każda tego typu zmiana musiała być zatwierdzona przez właściwego ministra do spraw finansów publicznych, upoważnionego przez niego sekretarza stanu lub podsekretarza stanu w urzędzie obsługującym ministra właściwego do spraw finansów publicznych.

Zmiany przewidują rozszerzenie zakresu rejestru domen zakazanych również na domeny służące do reklamowania i promowania gier hazardowych – niezgodnie z przepisami ustawy hazardowej.

Gdyby zmiany weszły w życie zmiany w rejestrze mogłyby być dokonywane przez wyznaczony organ Krajowej Administracji Skarbowej. Czas rozpatrzenia ewentualnego sprzeciwu zostanie również wydłużony z 7 do 14 dni.

Droga legislacyjna

Projekt został już skierowany przez Sejm do Komisji Finansów Publicznych. 21 stycznia w sejmie odbyło się pierwsze czytanie propozycji nowelizacji Kodeksu Celnego. Dalsza droga to drugie i trzecie czytanie w Sejmie, a później praca w ławach Senackich. Jeśli Senat zdecyduje się na poprawki, projekt ponownie wróci do rozpatrzenia do Sejmu. Na koniec ustawa będzie już tylko czekała na podpis prezydenta.

Komentarz eksperta

O komentarz poprosiliśmy również Michała Bisiorka – eksperta rynku hazardowego z kancelarii BCLA Bisiorek Cieśliński i Wspólnicy.

Projektowane zmiany ustawy o grach hazardowych mają w większości charakter porządkowych i precyzujący. Wynikają z realiów funkcjonowania również organów administracji publicznej w czasach komunikacji elektronicznej, umożliwiając podmiotom przekazywania informacji, określonych w ustawie w postaci papierowej lub elektronicznej, za pomocą środków komunikacji elektronicznej zgodnie z art. 168 Ordynacji podatkowej. Ma to na celu zwiększenie możliwości elektronicznego prowadzenia spraw z zakresu gier hazardowych i ułatwienie komunikacji z organami KAS.

Natomiast niepokojąca jest proponowana zmiana w zakresie dodania do rejestru domen zakazanych domen służących do reklamowania i promowania gier hazardowych. Zmiana przewiduje, że o wpisie do rejestru będzie decydował nie urzędnik z Ministerstwa Finansów tylko urzędnik niższego szczebla wyznaczony w ramach struktury KAS, a to oznacza, że takie decyzji mogą być podejmowane autorytarnie i bez znajomości istoty sprawy. Linia pomiędzy dozwoloną reklamą niektórych gier hazardowych, a niedozwoloną promocją jest bardzo cienka, nawet osoby zajmujące się na co dzień reklamą gier hazardowych mają czasami problem z prawidłową oceną danego materiału reklamowego.

Oznacza to w praktyce, że nikt nie będzie zastanawiał się nad niuansami tylko będą wpisywane do rejestrów wszystkie strony zawierające reklamę gier hazardowych. Zawsze przecież służy od tego odwołanie.

Skutkiem wpisu danej domeny do rejestru domen zakazanych jest wyłączenie takiej domeny w ciągu 48 godzin od dokonania wpisu. Takie zapisy spowodują znaczące ograniczenie dozwolonej reklamy gier hazardowych, gdyż żaden działający zgodnie z prawem portal internetowy nie zdecyduje się umieścić dozwoloną reklamę gier hazardowych, żeby później poddać się ocenie urzędnika KAS i ryzykować wyłączeniem swojej domeny.

W mojej ocenie skutek wprowadzenie tych przepisów będzie odwrotny do założonego, zagraniczne domeny zawierają reklamę gier hazardowych będą nadal funkcjonować jak do tej pory, natomiast w całości wyeliminowane zostaną polskie domeny, w szczególności oferujące usługi afilianckie.