Ogolna 27 maja 2022

STS Holding rekomenduje wypłatę części zysku za 2021 r. w postaci dywidendy

autor: Mateusz Mazur
Zarząd STS Holding zarekomendował przeznaczenie 53,22 mln zł zysku za 2021 r. na poczet dywidendy dla akcjonariuszy, a pozostałe 4,87 mln zł na kapitał zapasowy spółki.

STS Holding rekomenduje wypłatę dywidendy

STS Holding poinformował, że podczas walnego zgromadzenia STS S.A. zaakceptowano uchwałę dotyczącą wypłaty części zysku netto z 2021 roku w postaci dywidendy dla jedynego akcjonariusza, jakim jest STS Holding. Zysk netto spółki wyniósł w ubiegłym roku 85,87 mln zł, a wypłata dywidendy w wysokości 53,22 mln zł nastąpić ma do 27 czerwca 2022 roku. Ponadto 4,87 mln zysku netto z 2021 roku przeznaczone zostanie na kapitał zapasowy spółki. Łączna kwota 58,1 mln zł stanowi równowartość zaliczki wypłaconej spółce przez STS. S.A. na poczet dywidendy za 2021 rok, tj. 67,45 mln zł, pomniejszonej o koszty, w tym związane z IPO.

– W związku z powyższym zarząd spółki podejmie decyzję o wypłacie akcjonariuszom STS Holding S.A. zaliczki na poczet dywidendy za 2022 rok po publikacji i zatwierdzeniu skonsolidowanego skróconego sprawozdania finansowego na dzień 30 czerwca 2022 roku – czytamy w oficjalnym komunikacie.

4,87 mln zł na kapitał zapasowy spółki

– W związku z tym zarząd spółki STS Holding S.A. – mając na względzie interes akcjonariuszy spółki – w dniu 25 maja 2022 r. podjął uchwałę dotyczącą rekomendacji walnemu zgromadzeniu podziału zysku netto osiągniętego przez spółkę za rok obrotowy 2021 r. w kwocie 58 096 100,09 zł w następujący sposób:

1) 53 221 885,72 zł przeznaczyć na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy spółki;

2) 4 874 214,37 zł przeznaczyć na kapitał zapasowy spółki zgodnie z bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa – czytamy dalej.

STS Holding S.A zaznacza jednak, że ostateczną decyzję dotyczącą podziału zysku za rok 2021, w tym potencjalnej wypłaty dywidendy oraz jej wysokości podejmie walne zgromadzenie spółki.