Ogolna 30 lipca 2020

Ministerstwo Finansów odpowiada na pytania redakcji Interplay

autor: Maciej Akimow
Jako redakcja Interplay jakiś czas temu wysłaliśmy do Ministerstwa Finansów pytania dotyczące podmiotu Bukmacherska sp. z o.o, który w swoich strukturach ma przedstawicieli operatora z szarej strefy. Zapytaliśmy również o to, jaki pomysł na zabezpieczenie interesu legalnie funkcjonujących podmiotów ma Ministerstwo Finansów.

Interplay to największy w Polsce serwis branży hazardowej. Dbamy o interes polskich przedsiębiorców, nagłaśniamy problemy występujące w branży, ale przede wszystkim reprezentujemy punkt widzenia legalnie funkcjonujących na rynku podmiotów. Właśnie z tego względu, wysłaliśmy pytania do Ministerstwa Finansów, by m.in upewnić się, że doniesienia o starającej się o uzyskanie licencji w Polsce spółce powiązanej z udziałowcami Betssona są prawdziwe.

Ministerstwo Finansów nie odniosło się bezpośrednio do wszystkich pytań, ale redakcja będzie dążyła do uzyskania odpowiedzi. Będziemy Państwa informować na bieżąco o postępach.

Pytania Interplay

  1. Czy prawdą jest, że w Ministerstwie Finansów procedowany jest wniosek o licencję bukmacherską spółki Bukmacherska sp. z o.o.?
  2. Czy wiadome są Ministerstwu powiązania tej firmy z grupą Betsson, świadczącą do dzisiaj nielegalne usługi hazardowe online w obszarze kasyna i zakładów wzajemnych?
  3. Czy Ministerstwo ma wiedzę, że obecnie grupa Betsson prowadzi nielegalne kasyna i zakłady wzajemne ograniczając wpływy z podatku od gier od Totalizatora Sportowego i licencjonowanych bukmacherów?
  4. Czy Ministerstwo ma wiedzę, że działalność grupy Betsson uszczupla wpływy do budżetu z tytułu podatku od gier i ogranicza możliwości rozwoju kasyna państwowego? Jakie działania prowadzi Ministerstwo, aby zablokować działania grupy Betsson zmierzające do zalegalizowania nielegalnie pozyskanego rynku hazardowego?
  5. Czy Ministerstwo ma wiedzę o zamieszaniu osoby Johana Pontusa Lindvalla (członka Zarządu spółki Bukmacherska sp. z o.o.) z aferą Panama Papers i Paradise Papers?
  6. Czy Ministerstwo ma wiedzę, że w przypadku legalizacji grupa Betsson wykorzysta narzędzia i bazy danych pozyskane w szarej strefie i w ten sposób zalegalizuje swoje działania i uzyska nieuprawnioną przewagę rynkową nad innymi licencjonowanymi operatorami?
  7. Jak Ministerstwo zamierza strzec interesu podmiotów które istnieją już na polskim rynku i którym przyznało licencję, a które nie mają takich możliwości konwersji graczy z rynku offshore jak zapewne Betsson?
  8. Prosimy o podanie nazwy domeny, pod którą Bukmacherska sp. z o.o. zamierza prowadzić działalność w Polsce

Odpowiedź Ministerstwa Finansów

Panie Redaktorze,

zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych udziela minister właściwy do spraw finansów publicznych, na okres 6 lat na zasadach i warunkach określonych w wydanym zezwoleniu a także zatwierdzonym regulaminie, na podstawie przepisów ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (Dz. U z 2019 r., poz. 847 ze zm.).

Do Ministerstwa Finansów wpłynął wniosek Bukmacherska Sp. o.o. o udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych przez sieć Internet, który jest obecnie procedowany.

W kontekście pytań dotyczących struktury właścicielskiej oraz ewentualnych powiązań wspólników wnioskodawcy to organ każdorazowo dokonuje szczegółowej weryfikacji złożonego wniosku, na podstawie przesłanych przez wnioskodawcę dokumentów. Szczegółowe wymagania co do zawartości wniosku o udzielenie zezwolenia na urządzanie zakładów wzajemnych zawiera art. 36 oraz art. 36a ustawy o grach hazardowych. Zgodnie z tymi przepisami spółka ubiegająca  się o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie zakładów wzajemnych zobowiązana jest udokumentować m.in. legalność źródeł pochodzenia kapitału, niezaleganie z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, brak karalności osób fizycznych (wspólników i władz spółki) , zgodność działania spółki z właściwymi przepisami regulującymi przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu czy dotyczącymi prowadzenia rachunkowości.

Ponadto w trakcie postępowania o wydanie zezwolenia Minister Finansów, na podstawie art. 11  ust. 2 ustawy o grach hazardowych, występuje z wnioskiem do Komendanta Głównego Policji, Generalnego Inspektora Informacji Finansowej, Szefa Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Szefa Centralnego Biura Antykorupcyjnego o przekazanie informacji, czy w odniesieniu zarówno do wnioskodawcy, jak i udziałowców oraz członków zarządu i rady nadzorczej, istnieją uzasadnione zastrzeżenia z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa, porządku publicznego, bezpieczeństwa interesów ekonomicznych państwa, a także zagrożeń związanych z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu.

Po dokonaniu analizy dokumentacji załączonej do wniosku oraz uzyskaniu stosownych informacji Minister Finansów dokonuje rozstrzygnięcia, którego uzasadnienie znajduje się w wydanej decyzji.

Od początku bieżącego roku do Ministerstwa Finansów wpłynęło 5 informacji dotyczących nielegalnego urządzania gier hazardowych w Internecie przez operatora Betsson. Wskazane w tych informacjach strony internetowe zostały poddane analizie pod kątem naruszania ustawy o grach hazardowych. Organy KAS zabezpieczyły materiał dowodowy, który wskazywał na spełnienie przesłanek określonych w ustawie o grach hazardowych. Następnie zidentyfikowane nazwy domen wykorzystywane do urządzania gier hazardowych bez koncesji, zezwolenia lub dokonania zgłoszenia wymaganego przez ustawę, kierowanych do usługobiorców na terytorium Polski, zostały wpisane do Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą. Rejestr ten ma charakter przedmiotowy (dotyczy nazw domen internetowych), a nie podmiotowy, nie umieszcza się w nim zatem podmiotu urządzającego gry hazardowe. Zgodnie z ustawą o grach hazardowych wpisowi do Rejestru podlega nazwa domeny oraz data i czas dokonania wpisu.

Do wspomnianego Rejestru zostało wpisanych, w konsekwencji również zablokowanych 150 stron internetowych wykorzystujących domeny posiadające w nazwie betsson i , 21 stron internetowych wykorzystujących domeny posiadające w nazwie casinoeuro. Strona internetowa wykorzystująca nazwę domeny cherrycasino.com nie jest dostępna dla usługobiorców z terytorium Polski.

Serwis Betsson został zidentyfikowany jako kierujący nielegalnie swoją ofertę gier hazardowych do usługobiorców z terytorium Polski i sukcesywnie domeny internetowe są wpisywane do Rejestru domen służących do oferowania gier hazardowych niezgodnie z ustawą o grach hazardowych. Mimo systematycznego blokowania stron internetowych wykorzystywanych przez Serwis tworzone są kolejne domeny, do których przenoszona jest treść ze stron zablokowanych i w ten sposób kontynuowana nielegalna działalność. Potwierdza to fakt unikania, przez zagraniczne podmioty nielegalnie oferujące w Internecie gry hazardowe, negatywnych skutków wynikających z wpisu nazwy domeny do Rejestru, a także nieprzestrzegania polskich regulacji w obszarze gier hazardowych. W związku z tym zjawiskiem zainicjowany został proces legislacyjny zmierzający do zmiany przepisów w celu przyspieszenia i uproszczenia procedury wpisu do Rejestru domen.