Loterie 28 lutego 2024

Ruszyło postępowanie kwalifikacyjne na stanowiska w Totalizatorze Sportowym

autor: redakcja
Rada Nadzorcza w dniu 21 lutego 2024 r. podjęła decyzję o wszczęciu postępowań kwalifikacyjnych na najważniejsze stanowiska w Totalizatorze Sportowym.

Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące kryteria:

1) posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczpospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych;

2) posiadać co najmniej 10-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;

3) posiadać co najmniej 5-letnie doświadczenie na stanowisku członka Zarządu spółki kapitałowej;

4) spełniać inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;

5) korzystać z pełni praw publicznych;

6) posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;

7) nie podlegać określonym w przepisach prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka zarządu w spółkach handlowych;

8) kandydaci urodzeni przed dniem 1 sierpnia 1972 r. powinni dołączyć pisemne oświadczenie o złożeniu właściwemu podmiotowi lub organowi oświadczenia lustracyjnego lub informacji o uprzednim złożeniu oświadczenia lustracyjnego, o których mowa w art. 7 ust. 1 oraz ust. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnieniu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów;

9) nie być karanym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe oraz dysponować aktualnym zaświadczeniem o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego.

 

Tutaj można znaleźć ważne informacje odnośnie postępowań kwalifikacyjnych na inne stanowiska:

  • Członka Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. odpowiedzialnego za sprzedaż, produkty i marketing – szczegółowe informacje
  • Członka Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. odpowiedzialnego za finanse i inwestycje – szczegółowe informacje
  • Członka Zarządu Totalizatora Sportowego Sp. z o.o. odpowiedzialnego za administrację – szczegółowe informacje

Dodaj komentarz